Хэвлийн дасгал, Анхан шат 8 минут 14 - 1 сар хийнэ

Jumper Jumper
Захиалах
2016 он 4-р сар 26 өдөр